دانشگاه فرهنگیان

مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم واحد دانشگاهی بنت الهدی صدر فردوس

باسمه تعالی

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96 واحد بنت الهدی صدر دانشگاه فرهنگیان فردوس

روز و تاریخ

کارشناسی پیوسته علوم تربیتی 93

کارشناسی ناپیوسته 95

کارشناسی ناپیوسته

96

 

توضیحات

شنبه          2/4/97

اختلالات یادگیری 2

 ساعت   9 -11

تاریخ وفرهنگ وتمدن اسلام وایران   10 -12

تفسیر موضوعی قرآن

10 -12

 

یکشنبه      3/4/97

آموزش فنون و مهارت های زندگی 8-10

آموزش علوم تجربی 10-12

آموزش  علوم تجربی 10--12

 

دوشنبه     4/4/97

دانش خانواده وجمعیت

9-11

تحلیل ومحتوا ی برسی کتب دوره ابتدایی10-12

طراحی آموزشی

10--12

 

سه شنبه     5/4/97

طراحی واحد یادگیری در آموزش ابتدایی   8-10

مشاوره کودک

10-12

 

 

چهار شنبه   6/4/97

آموزش و پرورش تطبیقی       9-11

دانش خانواده وجمعیت 10 -12

روانشناسی یاد گیری 10-12

 

پنج شنبه     7/4/97

 

تا ریخ تحلیلی صدر  اسلام 10 -12

آموزش مطا لعات اجتماعی دوره ابتدایی  10-12

 

جمعه        8/7/97

 

زبان خارجه  10-12

 

 

شنبه         9/4/97

ادبیات کودکان و نوجوانان        9-11

فعا لیتهای پرورشی و اجتما عی 10-12

زبان تخصصی 10-12

 

یکشنبه       10/4/97

اخلاق اسلا می    9-11

جامعه شناسی آموزش وپرورش 10-12

مبانی بر نامه ریزی درسی    10-12

 

دوشنبه      11/4/97

سلا مت بهداشت و صیانت از محیط  9 -11

روانشناسی زبان 10-12

 

 

سه شنبه     12/4/97

اسناد قوانین وسازمان آموزش پرورش  9-11

 

روشهای آماری در علوم تربیتی    10-12

 

چهارشنبه   13/4/97

آموزش و پرورش فراگیر دوره  ابتدای     9-11

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 10-12

روش تدریس تربیت بدنی       10-12

 

پنج شنبه    14/4/97

 

آموزش ریا ضی

10-12

آموزش ریا ضی

10  -  12

 

 


| شناسه مطلب: 107421

تعداد بازدید: 88 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران